Kontakt informacije

KRAS d.o.o. Laktaši

pon - sub 7-15h icon_widget_image Ljevčanska 43, 78250 Laktaši, Republika Srpska, BiH icon_widget_image + (387) 51 532 064 + (387) 51 530 164 icon_widget_image info@kras.ba
Image Alt

Politika kvaliteta IMS (integrisanog Sistema menadžmenta)

Kras d.o.o kroz osnovnu djelatnost proizvodnje i distribucije medicinskog kiseonika i ostalih gasova, ostvaruje svoju viziju i misiju stručnim radom, razvojem i inoviranjem metoda i postupaka kako u procesima proizvodnje tako i ukupnog poslovanja sa ciljem zadovoljenja potreba svojih klijenata.

Rukovodstvo i svi zaposleni imaju za cilj da svakodnevnim obavljanjem svojih aktivnosti,na efikasan i efektan način kontinuirano unapređuju IMS i
uspostavljaju sklad između interesa Društva i interesa zainteresovanih strana,pružajući usluge i kvalitetne proizvode na visoko profesionalnom nivou,poštujući klijente i njihove zahtjeve.

U skladu sa našom misijom i ciljevima:

– Usvojili smo Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015, koji se sprovodi u svim sektorima poslovanja našeg privrednog društva.
– Pružamo neophodne resurse za sprovođenje Sistema menadžmenta kvalitetom: stečeno znanje i iskustvo, odgovarajuće obučene radnike i potrebne materijalne resurse.
– Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.
– Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja.
– Ulažemo u stalno usavršavanje, informisanje i obučavanje svojih zaposlenih u cilju zadovoljenja i ispunjenja zahtijeva svih klijenata privrednog društva .
– Određujemo ciljeve kvaliteta, a stepen njihovog ostvarenja provjeravamo, preko
našeg sistema rada u određenim vremenskim rokovima. Istovremeno pratimo, mjerimo, analiziramo te preventivno djelujemo na sve potencijalne rizike u poslovanju, kako bi i na taj način osigurali što bolji kvalitet proizvoda i usluga.

Uprava je uspostavila, primjenjuje i održava politiku upravljanja zaštitom okoliša koja:

– je primjerena svrsi i kontekstu organizacije, uključujući oblik, razmjere i utjecaj na okoliš njezinih poslovnih aktivnosti kao i samih proizvoda;
– pruža okvir za postavljanje ciljeva povezanih sa zaštitom okoliša;
– uključuje opredijeljenost svih zaposlenih konstantnu zaštitu okoliša, uključujući sprječavanje onečišćenja i druga konkretna opredjeljenja bitna za kontekst organizacije;
– uključuje opredijeljenost za poštivanje i trajno poboljšavanje sistema upravljanja zaštitom okoliša radi povećanja uspješnosti upravljanja okolišem;
– je održavana i vođena kroz definisane dokumentovane informacije;
– je objavljena i prezentovana u kompletnoj organizaciji;
– je dostupna svim zainteresovanim stranama.

Rukovodstvo firme je kroz implementaciju standarda:

– potvrdilo da je kao organizacija jasno utvrdila svoju ulogu u primjeni zahtjevanih propisa iz oblasti tretiranja medicinskog kisonika kroz svoju djelatnost;
– uključila primjenjive zahtjeve za proizvodnju i distribuciju medicinskih proizvoda u svoj IMS;


Uprava je uspostavila i dosljedno primjenjuje sistem menadžmenta zaštite i bezbjednosti na radu:

– Obezbjeđuje konstantno sprovođenje svih propisanih normi i zahtjeva u cilju prevencije povreda i bolesti na radu;
– Ispunjava obavezu kreiranja sigurne i zdrave radne sredine, te time direktno smanjuje mogućnost pojave povreda i bolesti uzrokovanim uslovima rada;
– Bazirajući se na principima International Labour Organisation i nacionalnih propisa, promoviše se i štiti fizičko i mentalno zdravlje